Φωτοβολταϊκά συστήματα - Net Metering

Τί είναι το Net Metering;

Με τον όρο Net Metering αναφερόμαστε σε ένα σύστημα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (κυρίως Φωτοβολταϊκά) που τροφοδοτεί μία κατανάλωση και στο οποίο η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ η καταναλισκόμενη απορροφάται επίσης από το Δίκτυο. Σε κάθε κύκλο μέτρησης της ενέργειας γίνεται συμψηφισμός  μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας.

Ο συμψηφισμός αυτός μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει εξολοκλήρου  τις καταναλώσεις  του σε ηλεκτρική ενέργεια ή μέρος αυτών, ενώ παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιεί το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Ο όρος “net” του Net Metering προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε ένα κύκλο καταμέτρησης – τιμολόγησης της ενέργειας. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά πιστώνεται λογιστικά για τρία χρόνια οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.

 

Tα βασικά σημεία του Net Metering

- Όλη η παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος net-metering θα διοχετεύεται στην ζήτηση του χρήστη.
- Όταν δεν επαρκεί η ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος net metering για την κάλυψη της ζήτησης, τότε θα αντλείται το υπόλοιπο της ενέργειας από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Όταν περισσεύει η ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος net-metering , θα αποθηκεύεται «έμμεσα» στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, ώστε να καταναλωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
- Η ενέργεια που αντλήθηκε από το δίκτυο θα συμψηφίζεται με την ενέργεια που αποθηκεύτηκε σε αυτό και θα χρεώνεστε μόνο με τη διαφορά.
- Η περίσσεια της αποθηκευμένης ενέργειας σε ένα κύκλο συμψηφισμού, δεν χάνεται, αλλά μεταφέρεται στον επόμενο, με τριετή ισχύ.

Οφέλη από τον Net Metering

- Αποτελεί την καλύτερη λύση για κατοικίες, επιχειρήσεις & βιομηχανίες προκειμένου να μειώσουν δραστικά το κόστος του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος.
- Τα έξοδά για ηλεκτρισμό δεν επηρεάζονται από τις μελλοντικές αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας. Μάλιστα, η αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο όφελος και εξοικονόμηση χρημάτων.
- Τα φωτοβολταϊκά πάνελ μπορούν να μπουν στο κτίριο που είναι η κατανάλωση.
- Οι αδειοδοτικές διαδικασίες είναι απλές και γρήγορες.
- Το φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί πάνω σε οποιαδήποτε νόμιμη κατασκευή (π.χ. αποθήκη, γκαράζ, στέγη, στέγαστρο ) ή επί εδάφους.
- Μπορεί να συνδυαστεί με αντλία θερμότητας για τη θέρμανση του κτιρίου και το όφελος της εξοικονόμησης να γίνει ακόμα μεγαλύτερο.
- Ο χρόνος απόσβεσης κυμαίνεται από 3 έως 7 έτη, ενώ η σύμβαση συμψηφισμού είναι 25ετής. Άρα η απόσβεση γίνεται στο 15 – 30% της διάρκειας του έργου και μετά η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό δεν κοστίζει απολύτως τίποτα.
- Αν το φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατασταθεί από εταιρία, τότε θεωρείται έξοδο και έτσι μειώνεται η φορολογία εισοδήματος, ενώ εκπίπτει και το ΦΠΑ.
- Ο καταναλωτής δεν εισπράττει χρήματα, επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος για καθυστερήσεις στις πληρωμές, αθέτηση συμβάσεων, μειώσεις τιμών.

Δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού Net Metering

Δικαίωμα εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού αυτοπαραγωγής Net-Metering έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων φωτοβολταϊκών σταθμών net-metering σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο ακινήτου. Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν οι συνιδιοκτήτες ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού μετά από παραχώρηση της χρήσης από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών. Για σύνδεση στην παροχή των κοινοχρήστων οι κύριοι των οριζοντίων ιδιοκτησιών εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτηρίου, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών του κτηρίου.

Βασικοί όροι φωτοβολταϊκού Net-Metering

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό net-metering, έχουν ως ακολούθως:

- Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος (όχι εργοταξιακής) στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του.
- Το φωτοβολταϊκό σύστημα net-meteting αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία τροφοδοτεί.
- Το φωτοβολταϊκό Net metering εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται.
- Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.
- Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών).
- Η παροχή του αυτοπαραγωγού δεν έχει ενταχθεί στο ΚοιωνικόΤιμολόγιο

- Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό net-metering μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς σταθμού παραγωγής (kW) ≤ Συμφωνημένη Ισχύ Κατανάλωσης (kVA)).

Χώρος εγκατάστασης για φωτοβολταϊκό Net Metering

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια μπορούν τα τοποθετηθούν σε δώμα, στέγη, στέγαστρο, αποθήκη, χώρο στάθμευσης, πρόσοψη, σκίαστρο ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πολεοδομικά κατασκευής και επί εδάφους. Σε πέργολα τα φωτοβολταϊκά πλαίσια επιτρέπονται αρκεί να έχουν οριζόντια διάταξη.

Για την τοποθέτηση τους επί κτηρίου ή άλλων δομικών κατασκευών ή εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων και με ισχύς μέχρι 100 kWp, δεν απαιτείται κάποια πολεοδομική άδεια.

Για εγκατάσταση επί εδάφους, απαιτείται ή έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια μπορούν να τοποθετηθούν και σε όμορο της κατανάλωσης χώρο (π.χ. οικόπεδο όμορο σε αυτό της κατοικίας)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η Due Line είναι μία τεχνική - εμπορική εταιρία με 30ετή εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα των ενεργειακών συστημάτων και της ενεργειακής εξοικονόμησης. Όλο αυτό το διάστημα, προσφέρουμε με υπευθυνότητα στους πελάτες μας ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις που περιλαμβάνουν την μελέτη, τη προμήθεια, την εγκατάσταση και το ποιοτικό έλεγχο των έργων που αναλαμβάνουμε. Επιπλέον, συνεργαζόμενοι με τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους οίκους της Ελλάδας και του Εξωτερικού και σε συνδυασμό με το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και την ομάδα των διπλωματούχων μηχανικών μας, διασφαλίζουμε την άριστη ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε για τα φωτοβολταϊκά συστήματα Net Metering είναι οι εξής:

  • Υποβολή Αιτήματος στο ΔΕΔΔΗΕ για παροχή όρων σύνδεσης

  • Διερεύνηση Δυνατοτήτων Επιδότησης

  • Προμήθεια Αξιόπιστου Εξοπλισμού για ένα Ολοκληρωμένο Φωτοβολταϊκό Σύστημα.

  • Εγκατάσταση του εξοπλισμού από εξειδικευμένα συνεργεία υπό τη επίβλεψη μηχανικού

  • Συντήρηση και Υποστήριξη Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

Eκδηλώστε το ενδιαφέρον σας στο email μας info@due-line.gr ή καλέστε μας στο 2310 811 090